Liste čekanja

Sukladno Odluci ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (KLASA:500-01/08-01/140, URBROJ:534-05-1-2/1-08-51, od 21. listopada 2008g.) o ustrojavanju i načinu rada bolničke jedinice za centralno naručivanje pacijenata, koja obvezuje sve bolničke zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj, pacijenti se u bolničkoj jedinici za centralno naručivanje pacijenata mogu naručivati i to:

– osobno na šalteru centralnog naručivanja pacijenata
– telefaksom na broj : 047/819-789 *
– telefonom na broj : 047/819-788
– e-mailom na adresu: narucivanje@bolnica-ogulin.hr *
 

Pacijenti koji hitno moraju biti pregledani, a nisu naručeni, moraju na poleđini uputnice imati napisani razlog hitnosti te faksimil i potpis liječnika primarne zdravstvene zaštite koji je uputio pacijenta na zdravstvenu uslugu.

* – potrebno je poslati u privitku presliku uputnice (u slučaju e-mail-a, odskeniranu uputnicu) doktora primarne zdravstvene zaštite ili presliku nalaza doktora specijaliste s indiciranom zdravstvenom uslugom

Lista prvih 5 slobodnih termina

Generated by wpDataTables

Lista pacijenata po KZN